Gjoni

1 Në fillim ishte Fjala dhe Fjala ishte pranë Perëndisë, dhe Fjala ishte Perëndi.
2 Ai (fjala) ishte në fillim me Perëndinë.
3 Të gjitha gjërat u bënë me anë të tij (fjala), dhe pa atë nuk u bë asnjë nga ato që u bënë.
4 Në atë ishte jeta, dhe jeta ishte drita e njerëzve.
5 Dhe drita shkëlqen në errësirë dhe errësira nuk e kuptoi.
6 Qe një njeri i dërguar nga Perendia; emri i tij ishte Gjon.
7 Ai erdhi si dëshmitar, për të dëshmuar për dritën, që të gjithë të besonin nëpërmjet tij;
8 ai nuk ishte drita, por u dërgua për të dëshmuar për dritën.
9 Ai (fjala) ishte drita e vërtetë, që ndriçon çdo njeri që vjen në botë.
10 Ai (fjala) ishte në botë, dhe bota u krijua me anë të tij, por bota nuk e njohu.
11 Ai erdhi në shtëpinë e vet dhe të vetët nuk e pranuan,
12 por të gjithë atyre që e pranuan, ai u dha pushtetin të bëhen bij të Perëndisë, atyre që besojnë në emrin e tij,
13 të cilët nuk janë lindur nga gjaku, as nga vullneti i mishit, as nga vullneti i burrit, por janë lindur nga Perëndia.
14 Dhe Fjala u bë mish dhe banoi ndër ne; dhe ne soditëm lavdinë e tij, si lavdia e të vetëmlindurit prej Atit, plot hir e të vërtetë.
15 Gjoni dëshmoi për të dhe thirri duke thënë: Ky është ai, për të cilin thashë: Ai që vjen pas meje më ka paraprirë, sepse ishte përpara meje.
16 Dhe ne të gjithë morëm, prej mbushullisë së tij, hir mbi hir.
17 Sepse Ligji u dha nëpërmjet Moisiut, por hiri dhe e vërteta erdhën nëpërmjet Jezu Krishtit.
18 Askush s'e pa Perëndinë kurrë; i vetëmlinduri Bir, që është në gjirin e t'Et, është ai që e ka bërë të njohur.
19 Dhe kjo është dëshmia e Gjonit, kur Judenjtë i dërguan nga Jeruzalemi priftërinj dhe levitë për ta pyetur: Kush je ti?.
20 Ai edhe e rrëfeu, edhe nuk e mohoi, dhe rrëfeu: Unë nuk jam Krishti.
21 Atëherë ata e pyetën: Kush je, pra? A je Elia?. Ai tha: Nuk jam!. Je ti profeti?. Dhe ai përgjigjej: Jo!.
22 Atëherë ata i thanë: Kush je ti, që t'u japim përgjigje atyre që na dërguan? Ç'thua për veten tënde?.
23 Ai u përgjigj: Unë jam zëri i atij që bërtet në shkretëtirë: drejtoni udhën e Zotit, sikurse tha profeti Isaia.
24 Dhe ata që qenë dërguar, ishin nga farisenjtë;
25 ata e pyetën dhe i thanë: Atëherë pse ti pagëzon, kur nuk je as Krishti, as Elia, as profeti?.
26 Gjoni iu përgjigj atyre, duke thënë: Unë pagëzoj me ujë, por midis jush është një që ju nuk e njihni.
27 Ai është ai që vjen pas meje e më paraprin, të cilit unë nuk jam i denjë t'ia zgjidh lidhësen e sandaleve.
28 Këto gjëra ndodhën në Betabara, përtej Jordanit, ku Gjoni po pagëzonte.
29 Të nesërmen, Gjoni e pa Jezusin që po vinte drejt tij dhe tha: Ja, Qengji i Perëndisë, që heq mëkatin e botës!
30 Ky është ai për të cilin unë thashë: Mbas meje vjen një burrë që më ka paraprirë, sepse ishte përpara meje!.
31 Unë nuk e njihja, prandaj erdha të pagëzoj me ujë, që ky t'i zbulohet Izraelit.
32 Dhe Gjoni dëshmoi duke thënë: E pashë Frymën duke zbritur nga qielli si një pëllumb dhe ndenji mbi të.
33 Unë nuk e njihja, por ai që më dërgoi të pagëzoj në ujë, më tha: Ai, mbi të cilin do të shikosh se zbret Fryma dhe qëndron mbi të, është ai që pagëzon me Frymën e Shenjtë.
34 Dhe unë pashë e dëshmova se ai është Biri i Perëndisë.
35 Të nesërmen Gjoni rrinte përsëri atje me dy nga dishepujt e vet.
36 Dhe, duke i ngulur sytë mbi Jezusin që po kalonte, tha: Ja Qengji i Perëndisë!.
37 Dhe të dy dishepujt dëgjuan atë duke folur, dhe e ndoqën Jezusin.
38 Por Jezusi u kthye dhe, kur pa se po e ndiqnin, u tha atyre: Ç'kërkoni?. Ata i thanë: Rabbi (që e përkthyer do të thotë mësues), ku banon?.
39 Ai iu përgjigj atyre: Ejani e shikoni. Ata shkuan dhe e panë ku banonte ai, dhe ndenjën atë ditë bashkë me të. Ishte rreth orës dhjetë.
40 Andrea, vëllai i Simon Pjetrit, ishte një nga ata të dy që e kishin dëgjuar këtë nga Gjoni dhe kishin ndjekur Jezusin.
41 Ky gjeti më të parin vëllanë e vet, Simonin, dhe i tha: E gjetëm Mesian që përkthyer do të thotë: Krishti;
42 dhe e çoi te Jezusi. Atëherë Jezusi e shikoi dhe tha: Ti je Simoni, bir i Jonas. Ti do të quhesh Kefa, që do të thotë: gur.
43 Të nesërmen, Jezusi donte të dilte në Galile; gjeti Filipin dhe i tha: Ndiqmë!.
44 Dhe Filipi ishte nga Betsaida, nga i njejti qytet i Andreas dhe i Pjetrit.
45 Filipi gjeti Natanaelin dhe i tha: E gjetëm atë, për të cilin shkroi Moisiu në ligj dhe profetët: Jezusin nga Nazareti, të birin e Jozefit!.
46 Dhe Natanaeli i tha: A mund të dalë diçka e mirë nga Nazareti?. Filipi i tha: Eja e shih!.
47 Jezusi pa se Natanaeli po vinte drejt tij dhe tha për të: Ja një Izraelit i vërtetë, tek i cili s'ka mashtrim.
48 Natanaeli i tha: Nga më njeh?. Jezusi u përgjigj dhe i tha: Të pashë kur ishe nën fik, para se të të thërriste Filipi.
49 Natanaeli duke iu përgjigjur tha: Mësues, ti je Biri i Perëndisë, ti je mbreti i Izraelit!.
50 Jezusi u përgjigj dhe i tha: Sepse të thashë se të pashë nën fik, ti beson; do të shohësh gjëra më të mëdha se këto!.
51 Pastaj i tha: Në të vërtetë, në të vërtetë po ju them se tash e tutje ju do të shihni qiellin e hapur dhe engjëjt e Perëndisë duke u ngjitur dhe duke zbritur mbi Birin e njeriut.